Veel werkgevers stellen dat zij de integriteit van een nieuw aan te stellen medewerker laten afhangen van het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In de basis is hier niets mis mee, zou je kunnen stellen. Men dient zich er echter van bewust te zijn dat er bij een VOG door Justis onderzoek wordt gedaan naar het justitiële verleden van een persoon. Maar wat als deze persoon bij zijn vorige werkgever fraude heeft gepleegd en er is geen melding of aangifte gedaan bij de politie? Daarover meer in deze blog. 

Wat is een VOG?

Men krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat de persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een leraar zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt men geen VOG. In de praktijk kan het dus voorkomen dat er voor een persoon een VOG wordt afgegeven terwijl deze persoon bij zijn vorige werknemer ontslagen is vanwege diefstal of een ander delict, wanneer deze werkgever geen aangifte of melding heeft gedaan bij de politie.

Wat is de waarde van screening?

Door het uitvoeren van een screening krijgt men inzicht in veel meer (integriteit)risico’s die een kandidaat met zich meebrengt. Er kan middels digitaal achtergrondonderzoek worden vastgesteld of het CV van iemand wel klopt. Ook wordt gekeken naar mogelijke (financiële) kwetsbaarheden en nevenfuncties/activiteiten die mogelijk strijdig zijn met het bedrijfsbelang. Daarnaast kan inzicht worden verkregen of de kandidaat zich in zijn of haar vorige werkomgeving schuldig heeft gemaakt aan het schenden van integriteitsregels. Er kan worden vastgesteld of iemand in aanraking is geweest met situaties waarin een stevig beroep op de integriteit of vertrouwelijkheid werd gedaan. En misschien nog wel belangrijker, hoe deze persoon hier vervolgens mee is omgegaan. Uiteraard hoeven eventuele uitkomsten niet per definitie te lijden tot het niet aanstellen van een persoon, maar men kan met elkaar hierover passende afspraken maken.

Wijze van screenen en de wettelijke kaders

Het screenen van personen kent zijn spelregels. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens kaders en richtlijnen gesteld op het gebied van screening. Doel van deze richtlijnen is om sollicitanten te beschermen tegen overmatige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Het te kiezen niveau van de screening dient hiermee proportioneel in balans te zijn. Met andere woorden: de kandidaat mag niet zwaarder worden gescreend dan strikt noodzakelijk. Dit geldt voor zowel de inhoud van de screening, als de onderwerpen waarop wordt gescreend. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald dat de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens alleen toekomt aan verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Signum Interfocus heeft deze vergunning. Verder werkt Signum Interfocus conform de privacywetgeving (AVG) en de ‘Nationale richtlijn pre-, in- en post-employment screening 2018-2023’.

Zelf doen of uitbesteden?

Screenen is een vak. Het vergt kennis en kunde op gebied van de mogelijkheden van onderzoek. Het vraagt om kennis van digitaal openbronnenonderzoek, frauderisico’s in verschillende functies en het vermogen om aan te sluiten bij zowel de belevingswereld van de te screenen persoon als de organisatie waar men mogelijk gaat werken. Er zijn juridische en wettelijke kaders. Het dient professioneel, kundig en integer te gebeuren. Het gaat tenslotte over de toekomst en belangen van een nieuwe medewerker en de organisatie.

Conclusie

Alleen een VOG is in vele gevallen niet toereikend en vraagt om een Pre Employment Screening. Want ook hier geldt : Met de juiste en goede informatie, kan men goede beslissingen nemen.”

Wilt u meer weten over screenen / Pre Employment Screening, klik dan hier.