Ongewenste omgangsvormen

Pesten, (seksuele) intimidatie, angstcultuur of racisme/discriminatie. Iedere organisatie kan te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Soms gaat het om (losse) incidenten, maar we zien ook vaak dat dergelijke zaken al jarenlang plaatsvinden en misschien wel onderdeel zijn geworden van de organisatiecultuur. Dergelijke omgangsvormen zijn niet alleen schadelijk voor de medewerkers wie het overkomt en de collega’s die getuige hiervan zijn, maar kan ook resulteren in grote reputatieschade voor de organisatie. Zeker in een tijd waarin bovengemiddeld veel (media-)aandacht is voor de genoemde thema’s.

Onderzoek

Niet elk signaal van ongewenst gedrag vraagt om een integriteitsonderzoek. Zeker signalen van of meldingen over ongewenste omgangsvormen, zullen zorgvuldig moeten worden gewogen. Uit ervaring weten we dat in bepaalde gevallen er andere motieven ten grondslag kunnen liggen aan het melden van dergelijke misstanden binnen organisaties. Daarom dient allereerst helder te worden in hoeverre de ontstane situatie of melding, aanleiding is tot het laten uitvoeren van een integriteitsonderzoek.

Indien de casus als onderzoekswaardig wordt aangemerkt, maken wij samen met u een plan van aanpak en starten het onderzoek. Hiertoe wordt een duidelijk omlijnde opdrachtomschrijving gemaakt en wordt met u afgestemd wat u van de uiteindelijke rapportage mag verwachten. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over hoe dient te worden omgegaan met geconstateerd niet-integer gedrag dat buiten de scope van de opdracht valt. Iets wat wij regelmatig tegenkomen: dikwijls is er meer aan de hand dan alleen datgene waar de melding betrekking op heeft.

Tijdens het onderzoek maken wij onder andere gebruik van een combinatie van interviews en een survey. Er worden interviews gehouden met de melders (indien deze bekend is/zijn), het management (omdat zij vanuit hun rol een bijzondere verantwoordelijkheid hebben) en met de medewerkers van wie u als opdrachtgever het idee heeft dat zij weten wat er speelt binnen de organisatie. In de digitale survey kunnen medewerkers anoniem aangeven in hoeverre er in hun beleving sprake is van integriteitsschendingen binnen de organisatie. Ook kunnen zij hun eigen ervaringen naar voren brengen en middels rechtstreeks contact aangeven dat zij door ons als onderzoeksbureau geïnterviewd willen worden.

Kennis van zaken

De onderzoekers van Signum Interfocus hebben onder andere een achtergrond in HRM, organisatiepsychologie, criminologie en sociologie. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd naar onder meer racisme, angstcultuur, ongewenste intimiteiten en intimidatie. Om de situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen zullen wij ons richten op een pragmatische invulling. Geen uitgebreide wetenschappelijke analyses of verhandelingen over (de reikwijdte van) definities: onze onderzoeksaanpak komt voor uit ‘best practises’ uit onze jarenlange ervaring met deze thema’s.

Onze werkwijze

Intakegesprek

In een intakegesprek analyseren wij uw vraag en formuleren wij met u de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens geven wij u een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek en ontvangt u een heldere offerte.

Opdracht

Na akkoord voor wat betreft de gekozen aanpak, de onderzoeksmethoden en de kosten, gaan wij van start met het onderzoek. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd en voorzien worden van een met u vooraf bepaalde overleg- en afstemmingsstructuur, aangaande duur en omvang van de opdracht. Gedurende het onderzoek houden wij uw vaste contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Onderzoeksrapport

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport, waarin in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen worden vermeld. U kunt de rapportage vervolgens gebruiken in een gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet. U staat daarom altijd sterk met onze resultaten.

Signum Interfocus Bedrijfsrecherche

Signum Interfocus is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau (POB-nummer 1790) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Opdrachtgevers

De medewerkers van Signum Interfocus hebben ruime ervaring met integriteitsonderzoeken en adviestrajecten in het (corporate) bedrijfsleven maar ook bij overheden, zorginstellingen en woningcorporaties. Wij zijn onderzoekers, adviseurs en sparringpartners op strategisch niveau, waarbij het  opdracht-geverschap dikwijls op het niveau van directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ligt. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

Partners

Wanneer de situatie of het onderzoek er om vraagt, maken wij gebruik van strategische partners. Signum Interfocus blijft hierbij te allen tijde in de lead. Hierdoor profiteert u als klant optimaal van de hoogste kwaliteit en blijft u daarnaast op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van onderzoeken en relevante wet- en regelgeving.

Meer weten?

Ontvangt u signalen over ongewenst gedrag en overweegt u om integriteitsonderzoek te laten verrichten? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om eerst te sparren over de casus. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Andere specialismen van Signum Interfocus zijn Compliance & Integriteit en Screening. Wanneer u hier meer over wilt weten, lees dan verder wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.