Waarom screenen?

Integriteit is een actueel maatschappelijk thema, ook voor de woningcorporatiesector. Corporaties bieden betaalbare en passende huisvesting aan mensen die niet op eigen kracht in staat zijn om die te verwerven. Bovendien werken corporaties met maatschappelijk vermogen. Dit zorgt er voor dat woningcorporaties zich – meer dan andere ondernemingen – in de bijzondere belangstelling weten van politiek, media en burgers.

Pre Employment Screening

Integriteit begint bij mensen. De mate waarin zij zich bewust zijn van integriteitrisico’s en in hoeverre zij zélf risico’s met zich meebrengen, is van grote impact op integriteit binnen een woningcorporatie. U wilt daarom weten of de nieuw aan te stellen medewerkers, een waarheidsgetrouw beeld hebben geschetst van hun arbeidsverleden. Ook wilt u weten in hoeverre ze betrokken zijn bij andere organisaties of een eigen onderneming voeren, of dat op een andere wijze sprake kan zijn van een mogelijke belangenverstrengeling. Tot slot wilt u weten of deze medewerkers zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan niet-integer gedrag of in omstandigheden verkeren die hun integriteit stevig op de proef zouden kunnen stellen.

Soorten screening

Signum Interfocus kent drie niveaus van screening:

Niveau 1: Screening voor functies met een laag integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrondonderzoek

Niveau 2: Screening voor functies met een regulier integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrond onderzoek + telefonische referenties

Niveau 3: Screening voor functies met een hoog integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrond onderzoek + telefonische referenties + integriteitsinterview

Neem voor meer informatie over onze screening, contact met ons op.

Zorgvuldigheid

Signum Interfocus voert een screening uit conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Wij zorgen er voor dat een kandidaat niet onnodig of te zwaar wordt gescreend en leggen altijd de screeningsrapportage ter goedkeuring voor aan de betrokkene, alvorens deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever. Verder is de werkwijze van Signum Interfocus in overeenstemming met de ‘Nationale richtlijn pre-, in- en post-employment screening 2018-2023’. Deze richtlijn heeft onder andere betrekking op wettelijke kaders en de praktische uitvoering van achtergrondonderzoeken van personen.

De screening wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van woningcorporaties en de betreffende functie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s. Ook kunnen wij u als opdrachtgever adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Screening van woningcorporatiebestuurders en –toezichthouders

De Autoriteit Woningcorporaties stelt eisen aan de aanstelling/benoeming van directeur-bestuurders en toezichthouders in de woningcorporatiesector. Veel woningcorporaties kiezen er voor om – naast de procedure van de Autoriteit Woningcorporaties – de te benoemen kandidaat, te laten screenen door Signum Interfocus. Deze screening wordt uitgevoerd door consultants die goed zijn ingevoerd in integriteitsrisico’s binnen woningcorporaties. Wij hebben de afgelopen jaren onder andere Aedes en meerdere woningcorporaties geholpen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen en het bewustzijn bij medewerkers, management en bestuurders te vergroten. Ook zijn de afgelopen jaren tientallen bestuurders en toezichthouders door ons gescreend. Dit betekent dat wij de screening van bestuurders en toezichthouders vanuit onze ervaring met de dynamiek van woningcorporaties en bijbehorende integriteitsdilemma’s, extra verdieping kunnen geven. Signum Interfocus draagt kennis van en ondersteunt in het (administratieve) proces van melding van de aanstelling van woningcorporatiebestuurders- en toezichthouders bij de Autoriteit Woningcorporaties en kan hierbij ondersteunen.

De richtlijnen voor de uitvoering van een screening zijn zo geformuleerd, dat kandidaten worden beschermd tegen overmatige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Met andere woorden: de kandidaat mag niet zwaarder worden gescreend dan strikt noodzakelijk. Dit geldt voor zowel de inhoud van de screening, als de onderwerpen waarop wordt gescreend. Signum Interfocus heeft een wegingsdocument ontwikkelt, aan de hand waarvan wij met onze opdrachtgevers, per screening een afweging op welke inhoudelijke onderdelen en op welk niveau de betreffende sollicitant dient te worden gescreend. Tevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald dat de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens alleen toekomt aan verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Signum Interfocus heeft deze vergunning.

Advisering screeningsbeleid

In een aantal gevallen onderschrijven organisaties het belang van screening, maar worstelen zij met het inrichten van screeningsbeleid. In dergelijke gevallen kan Signum Interfocus adviseren over de inrichting van screening.