/
  • Bedrijfsrecherche

  • Wij zijn een toonaangevend Nederlands particulier recherchebureau, met een internationaal netwerk. Als u wordt geconfronteerd met fraude of een andere schending van uw integriteit, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op onze rechercheurs. Signum Interfocus heeft haar diensten specifiek ingericht voor bedrijven en organisaties en wij onderscheiden ons daarin van de diensten die een privé detective doorgaans aanbiedt.

   Onze werkwijze
   Signum Interfocus is een door de Minister van Veiligheid en Justitie erkende organisatie in het kader van de 'Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus', op grond waarvan haar vergunning is verleend onder POB-nummer 1299. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden de uit vorenstaande wet voortvloeiende regelingen en bepalingen in acht genomen. Tijdens de uitgevoerde werkzaamheden worden te allen tijde de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en fair-play in acht genomen. Signum Interfocus verricht haar werkzaamheden conform de gedragscode van het VPB (Verbond van Particuliere Beveiligingsorganisaties). Vorenstaande Gedrags- en Beroepsregels zijn waarborgen dat de door Signum Interfocus te verrichten werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd, zowel met betrekking tot betrokkene(n) als tot derden.

   Wij hebben met u een intakegesprek, waarin het volgende aan de orde komt:

   • Wij analyseren de vraag en formuleren met u de doelstelling van het onderzoek.
   • U krijgt van ons een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek.
   • U ontvangt een heldere offerte.
   • Na akkoord voor wat betreft de gekozen aanpak, de onderzoeksmethoden en de kosten, gaan wij van start met het onderzoek.
   • Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd en voorzien worden van een met u vooraf bepaalde overleg- en afstemmingsstructuur, aangaande duur en omvang van de opdracht.
   • Wij houden uw vaste contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.
   • Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport.
   • Deze rapportage bevat in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen.
   • U kunt onze rapportage gebruiken in een gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet. U staat daarom altijd sterk met onze resultaten.

   Onze onderzoekspecialiteiten:
   Signum Interfocus beschikt over alle denkbare onderzoekspecialiteiten en kan deze op een zeer hoog niveau aanbieden. U moet dan denken aan specialiteiten als:

   • Tactisch onderzoek
   • Financieel forensisch onderzoek
   • Digitaal forensisch onderzoek
   • Observatieonderzoek
   • Elektronisch onderzoek / sweepen

   Wanneer schakelt u Signum Interfocus in?
   Bij het vermoeden van fraude is vanzelfsprekend een fraudeonderzoek gewenst. Bij het vermoeden van mogelijke misstanden en/of niet integer gedrag past het begrip toedrachtsonderzoek of feitenonderzoek beter. In de volgende gevallen kunnen we u van dienst zijn:

   • Diefstal/verduistering
   • Fraude/oplichting
   • Afpersing/sabotage
   • Overtreding van een concurrentie- of relatiebeding
   • Financiële fraude en malversaties
   • Ongeoorloofd ziekteverzuim
   • Misbruik bedrijfsgegevens
   • Ongewenst surf- en internetgedrag
   • Seksuele intimidatie / pestgedrag
   • Vermoedens van overtredingen van de gedragscode
  • Lees meer over: