Waarom screenen?

Integriteit van politieke ambtsdragers is cruciaal in onze democratie. Het gaat om het vertrouwen van burgers in de overheid. Integriteit staat binnen het openbaar bestuur inmiddels hoog op de agenda, en terecht. Het is voor alle Nederlanders van belang dat we integere bestuurders hebben, van wethouders, ministers tot ambtenaren. Vanuit hun publieke functie staan zij – meer dan werknemers van commerciële ondernemingen – in de bijzondere belangstelling van media en burgers. De afgelopen jaren is bovendien extra aandacht geweest voor ondermijning en belangenverstrengeling tussen enerzijds de publieke taak en anderzijds commerciële en/of persoonlijke belangen van overheidsfunctionarissen.

Pre Employment Screening

Integriteit begint bij mensen. De mate waarin zij zich bewust zijn van integriteitrisico’s en in hoeverre zij zélf risico’s met zich meebrengen, is van grote impact op integriteit binnen een gemeente. U wilt daarom weten of de nieuw aan te stellen ambtenaren, een waarheidsgetrouw beeld hebben geschetst van hun arbeidsverleden. Ook wilt u weten in hoeverre ze betrokken zijn bij andere organisaties of een eigen onderneming voeren, of dat op een andere wijze sprake kan zijn van een mogelijke belangenverstrengeling. Tot slot wilt u weten of deze medewerkers zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan niet-integer gedrag of in omstandigheden verkeren die hun integriteit stevig op de proef zouden kunnen stellen.

Soorten screening

Signum Interfocus kent drie niveaus van screening:

Niveau 1: Screening voor functies met een laag integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrondonderzoek

Niveau 2: Screening voor functies met een regulier integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrond onderzoek + telefonische referenties

Niveau 3: Screening voor functies met een hoog integriteitsrisicoprofiel

Digitaal achtergrond onderzoek + telefonische referenties + integriteitsinterview

Neem voor meer informatie over onze screening, contact met ons op.

Screenen van kandidaat-bestuurders

Bij gemeenten, provincies en waterschappen was er behoefte aan een helder en zorgvuldig proces rond de benoemingen van bestuurders en meer eenduidigheid in de wijze waarop risicoanalyses op integriteit worden uitgevoerd. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de handleiding bassiscan integriteit voor kandidaat-bestuurders laten ontwikkelen. In deze handleiding wordt nadrukkelijk ook de mogelijkheid aangegeven om de uitvoering van de basisscan (ook wel screening genoemd) uit te laten voeren door een extern bureau.

Signum Interfocus voldoet in alle opzichten aan de inhoudelijke eisen van deze handleiding. Zie voor het screenen van kandidaat-bestuurders.

Zorgvuldigheid

Signum Interfocus voert een screening uit conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Wij zorgen er voor dat een kandidaat niet onnodig of te zwaar wordt gescreend en leggen altijd de screeningsrapportage ter goedkeuring voor aan de betrokkene, alvorens deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever. Verder is de werkwijze van Signum Interfocus in overeenstemming met de ‘Nationale richtlijn pre-, in- en post-employment screening 2018-2023’. Deze richtlijn heeft onder andere betrekking op wettelijke kaders en de praktische uitvoering van achtergrondonderzoeken van personen.

De screening wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de overheidsorganisatie en functie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s. Ook kunnen wij u als opdrachtgever adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Signum Interfocus werkt al jaren in opdracht van de overheid onder andere op het gebied van het screenen van ambtenaren en bestuurders.

Advisering screeningsbeleid

In een aantal gevallen onderschrijven organisaties het belang van screening, maar worstelen zij met het inrichten van screeningsbeleid. In dergelijke gevallen kan Signum Interfocus adviseren over de inrichting van screening.