Angstcultuur of tere zieltjes?

Bij de zorginstelling heerst een sterk mensgerichte cultuur. Niet alleen richting de cliënten, maar ook als het gaat om het eigen personeel. Tegelijkertijd is er sprake van een financieel ongezonde situatie. De raad van toezicht besluit dat de organisatie een nieuwe fase in moet gaan en geeft de directeur te verstaan dat er ‘scherper aan de wind moet worden gevaren’. Er zijn stevige bezuinigingen nodig, want het voortbestaan staat op het spel.

Hoge werkdruk als gevolg van bezuigingen

De directeur gaat voortvarend te werk. Hij voert stevige bezuinigingen door, waarbij tijdelijke contracten van medewerkers niet worden verlengd en personeel dat met pensioen gaat, lang niet altijd wordt vervangen. De werkdruk neemt toe en medewerkers worden door het managementteam veel vaker dan vroeger aangesproken op geleverde prestaties. Ook de directeur zelf laat zich niet onbetuigd. Medewerkers worden soms in niet mis te verstane bewoordingen aangesproken op hun resultaten en werkhouding. Van de mensgerichte cultuur zoals die er jaren was, is nog maar weinig over.

Dan komen er meldingen over grensoverschrijdend gedrag door de directeur binnen. Deze zou zich schuldig maken aan agressie en intimidatie. Eerst denkt de raad van toezicht: dit zou wel eens te maken kunnen hebben met de nieuwe koers. Men twijfelt of deze meldingen wel legitiem en valide zijn.

Is hier niet sprake van ontevreden medewerkers die veel harder moeten werken?

Is hier niet sprake van ontevreden medewerkers die ineens veel harder moeten werken en worden aangesproken op hun (dis)functioneren? Als de klachten en meldingen aanhouden, wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld. Het bureau voert gesprekken met de medewerkers die zich bij de vertrouwenspersoon hebben gemeld en maakt gebruik van een integriteitssurvey om in kaart te brengen wat er zich in de organisatie afspeelt. Door middel van een digitale vragenlijst wordt de medewerkers gevraagd om anoniem te melden in hoeverre zij in de organisatie last hebben van grensoverschrijdend gedrag.

Directeur ging er met gestrekt been in

Uit het onderzoek komt naar voren dat de druk die de directeur ervoer, hem er naar eigen zeggen toe noopte om ‘er met gestrekt been’ in te gaan. Dit uitte zich – zo blijkt uit de interviews met betrokken medewerkers – in het onder druk zetten van medewerkers, dreigen met ontslag of demotie en het zich meermaals verbaal én fysiek agressief uiten jegens meerdere medewerkers. De directeur ziet in het confrontatiegesprek zelf in dat hij over de schreef is gegaan. Hij verzet zich niet tegen de raad van toezicht en ook niet tegen zijn ontslag.