/
  • U bent hier:
   Screening Achtergrondonderzoek rechtspersonen en bestuurders
  • Achtergrondonderzoek rechtspersonen en bestuurders

  • Integriteit is een actueel maatschappelijk thema, ook voor de woningcorporatiesector. Corporaties bieden betaalbare en passende huisvesting aan mensen die niet op eigen kracht in staat zijn om die te verwerven. Bovendien werken corporaties met maatschappelijk vermogen. Dit zorgt er voor dat woningcorporaties zich – meer dan andere ondernemingen – in de bijzondere belangstelling weten van politiek, media en burgers.

   Weten met wie u zaken doet
   Als u als woningcorporatie zaken doet met externe partijen, wilt u er zeker van zijn dat u weet wie er aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit. Wanneer op enig moment zou blijken dat onderhavige partij of haar bestuurders betrokken is bij andere ondernemingen, dan dient u te toetsen of de activiteiten van deze andere onderneming niet strijdig zijn met uw belang of dat van uw stakeholders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

   • Uitbesteden van werkprocessen, zoals het onderhoud van het woningbezit (conditiemeting, planning en uitvoering planmatig onderhoud, reparatie onderhoud)
   • Verkoop* of aankoop van vastgoed van zakelijke partijen

   * aan het screenen van kopende partijen worden eisen gesteld door de Autoriteit Woningcorporaties

  • Achtergrondonderzoek

   Door op discrete maar grondige wijze onderzoek te doen naar de achtergrond, activiteiten en mogelijke imagorisico’s van de ondernemingen met wie u zaken doet, krijgt u vooraf inzicht in integriteitrisico’s en kunt u de goede afwegingen maken in het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

   Wij brengen in ons achtergrondonderzoek onder meer de volgende elementen in kaart:
     • juridische en bestuurlijke structuur;
     • aandeelhouders en bestuurders
     • vermelding bij gerechtelijke uitspraken ten aanzien van
          o gepubliceerde gerechtelijke procedures
          o Wet Sanering Natuurlijke Personen
          o Insolventieregister

   Ook worden de volgende documenten overlegd door de organisatie en haar bestuurders:
     • Verklaring Omtrent het Gedrag van de rechtspersoon
     • Verklaring van de bestuurders ten aanzien van betrokkenheid in (lopende) gerechtelijke procedures, boetes, schikkingen.

   Discretie en transparantie
   Signum Interfocus gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Bij dit achtergrondonderzoek leggen wij de rapportage ter inzage voor aan de onderzochte partij, waarna pas na diens toestemming deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever. De uitvoering van het achtergrondonderzoek geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s en u als opdrachtgever kunnen adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.