Voor de invulling van de vacature CFO van een groot MKB bedrijf, reageerden meer dan 50 sollicitanten. Uiteindelijk bleven er 2 kandidaten in de race voor deze functie. Met het bedrijf en de kandidaten was afgesproken dat pre employment screening onderdeel uitmaakte van de sollicitatieprocedure. Bij het verifiëren  en checken van de gewenste opleidingen en diploma’s kwam na voren dat één van de twee kandidaten zijn MBA diploma had vervalst. Het diploma bleek via het internet te zijn gekocht.

Het aannemen van een nieuwe medewerker is een uitdaging. U zoekt de ideale kandidaat die alle kwaliteiten heeft waar uw organisatie naar op zoek is. U wilt ook zeker weten wat er achter prachtige CV’s schuilgaat. Klopt het beeld dat u heeft van uw kandidaat?

Bij het beoordelen of inschatten van risico’s met betrekking tot niet-integer handelen in relatie tot de in te vullen functie is de factor ‘houding, gedrag en intentie’ cruciaal. De mate waarin professionals zich bewust zijn van integriteitrisico’s en de houding die zij aannemen ten aanzien van dergelijke situaties, bepaalt voor een groot deel of en hoe niet-integer handelen plaatsvindt binnen een organisatie. Het aannemen van nieuwe medewerkers die in het verleden een ‘twijfelachtige’ rol hebben gespeeld bij integriteitsituaties, houdt een kans op herhaling van dit gedrag in, nu binnen uw organisatie. Met een ‘twijfelachtige rol’ bedoelen wij niet alleen het spelen van een actieve rol bij het niet integer gedrag, maar ook het niet op juiste waarde schatten van en niet adequaat handelen bij signalen van integriteitsissues.

Ook de mate waarin (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden bij het in dienst nemen van een nieuwe medewerker heeft een grote invloed op integriteitsrisico’s voor zowel de nieuwe medewerker als uw organisatie. U kunt hierbij denken aan de situatie dat de nieuw aan te stellen medewerker een eigen bedrijf heeft of dat mensen in zijn directe sociale omgeving werkzaam zijn bij partijen met wie u als organisatie zaken doet (concurrenten, klanten, leveranciers).

Afhankelijk van de inhoud van de functie en het functieniveau doen wij gericht onderzoek.

Door op discrete maar grondige wijze onderzoek te doen naar de achtergrond en het werkverleden van kandidaten voor bepaalde functies, krijgt u vooraf inzicht in de hierboven genoemde risico’s en wordt voor een groot deel voorkomen dat ongewenste situaties in uw organisatie ontstaan.

Signum Interfocus werkt op basis van risicoprofielen: afhankelijk van de inhoud van de functie en het functieniveau doen wij gericht onderzoek. Daarnaast bieden wij maatwerk: als u behoefte heeft aan onderzoek naar specifieke aspecten die juist voor uw organisatie van bijzonder belang zijn, nemen wij die op in ons onderzoek.

Wij handelen conform de richtlijnen en gedragscode van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Ook leggen wij de kandidaat de PES rapportage altijd ter inzage voor. De rapportage wordt alleen met diens toestemming verzonden aan onze opdrachtgever.

De uitvoering van de screening geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek en risico’s van de diverse functieprofielen kennen en binnen de context van uw organisatie kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s. Zij kunnen u adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Wij verzorgen screeningen voor diverse organisaties (beursgenoteerd, vitale sector, woningbouwcorporaties, MKB etc.). Signum Interfocus kent voor verschillende type functies een passende screenen, waaronder maatwerk screeningen voor executives functies, toezichthouders, bestuurders leden RvC etc.

Bent u geïnteresseerd in een betrouwbare screening van personeel voor uw organisatie? Neem contact met ons op voor meer informatie, of lees hier meer.