/
  • Integriteit Beleving Onderzoek

  • Een aantal cultuur-, houding- en gedragsaspecten binnen organisaties zijn van invloed op de borging van integriteit. Voldoende bekendheid van het integriteitsbeleid, de goede ‘tone at the top’ en adequate meldingsbereidheid zijn allemaal elementen die er voor zorgen dat niet-integer gedrag kan worden voorkomen en – indien het onverhoopt toch plaatsvindt – snel wordt herkend en gemeld binnen de organisatie.

  • Werkwijze

   Met ons Integriteit Beleving Onderzoek wordt door middel van het inzetten van een digitale vragenlijst, uw organisatie getoetst op de bekendheid van beleid en de houding- & gedragsaspecten die van invloed zijn op integriteit binnen de organisatie. De antwoorden van de deelnemers worden anoniem verwerkt. De thema’s van het Integriteit Beleving Onderzoek zijn onder meer:

   • Aandacht voor integriteit binnen de organisatie
   • Bekendheid en draagvlak afspraken op het gebied van integriteit
   • Voorbeeldgedrag (directie, leidinggevende)
   • Omgaan met waarnemingen van niet-integer gedrag
   • Optreden organisatieleiding bij niet-integer gedrag
   • Omgang met integriteitsdilemma’s
   • Werkbeleving en arbeidsvoorwaarden
  • Rapportage

   De bevindingen uit het Integriteit Beleving Onderzoek presenteren wij in een beknopte, heldere rapportage. Wij rapporteren volgens een systematiek waarbij per onderwerp, onze bevindingen, de geconstateerde risico’s en bijbehorende aanbevelingen worden weergeven. We geven aan welke elementen voor verbetering vatbaar zijn en doen voorstellen om tot een gewenste situatie te komen.

   Waar mogelijk en relevant wordt aangegeven welke groepen medewerkers (functiegroep, afdeling, aantal jaren in dienst etc.) afwijkend ‘scoren’ ten opzichte van de organisatie brede uitkomsten. Zo kunt u met het implementeren van verbetertrajecten rekening houden met specifieke elementen van bepaalde organisatieonderdelen of groepen medewerkers.