Integriteit, Corporate Governance en Corporate Responsibility zijn actuele maatschappelijke thema’s. Van organisaties wordt steeds meer verwacht en geëist met betrekking tot het beheersen en verminderen van integriteitsrisico’s en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dikwijls wordt er een beroep gedaan op organisaties om transparant over risico’s te rapporteren aan de organisatie zelf, de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en/of de buitenwereld.

“Integriteit leidt tot succes”

Een organisatie die integriteit serieus neemt, ziet positieve effecten optreden op een aantal gebieden. Zo neemt onder meer klant- en medewerkerstevredenheid toe, verbetert het imago van de organisatie en wordt de positie van de onderneming bij opdrachtverstrekking door overheidsorganisaties, versterkt.

Organisaties die niet-integer gedag vertonen, kunnen veel schade oplopen. Naast financiële of emotionele schade, staat het aanzien van de organisatie of de branche en in het ergste geval de continuïteit van de onderneming op het spel.

Verantwoordelijkheid van een organisatie om intrinsiek te motiveren

Het is de verantwoordelijkheid van elk bestuur van een organisatie om haar medewerkers intrinsiek te motiveren, te stimuleren en te faciliteren om integer te handelen. Het is daarbij van belang dat men zich de vraag stelt: welke integriteitsschendingen mogen er vooral niet gebeuren, waardoor de continuïteit en/of imago van de organisatie in gevaar wordt gebracht. Daarbij dient het bestuur, toezichthouders en het overige management het goede voorbeeld te geven, het te laten zien en het uit te dragen.

Signum Interfocus bevordert de integriteit van de organisatie en helpt om integriteit op een hoger plan te tillen, door het onderzoeken en het in kaart brengen van integriteitsrisico’s en digitale veiligheidsrisico’s. Tevens doen we onderzoek naar bedrijfsfraude. Ook helpen wij organisaties om beleidsregels, bedrijfsprocessen, en houding & gedragsaspecten op het gebied van integriteit te verbeteren.

Visie op openheid, transparantie en integriteit

Openheid, transparantie en integriteit zijn de sleutelwoorden binnen moderne organisaties. Vandaag, maar zeker ook met het oog op de toekomst. Jezelf spiegelen en je laten spiegelen. Zijn we nog met de goede dingen bezig, kunnen we onze activiteiten en de wijze waarop we het doen nog steeds uitleggen aan het publiek, de consument of te wel de stakeholders. De moraal, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat laten we na voor de komende generatie. Organisaties, bedrijven willen succesvol zijn en daarbij het liefst veel geld verdienen, maar tegen welke prijs? Op welk moreel kompas vaart men.

Deze zaken vormen de basis van het imago en de reputatie van een onderneming. Het oplopen van imago-/reputatieschade kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Continuïteit is het grootste goed van elke onderneming, dus dienen we er serieus werk van te maken.

Om succesvol te worden en blijven dienen ondernemingen zich hierin te onderscheiden en zullen zij zich bezig dienen te houden met deze vraagstukken.

De arbeidsmarkt zal de komende jaren veranderen. Er zal genoeg werkaanbod zijn en daardoor kunnen werknemers evenals een steeds grotere groep ZZP’ers nadrukkelijk keuzes maken voor wie men wil of gaat werken. Ondernemingen worden hierdoor gedwongen om zichzelf de maat te nemen. Bedrijven die belang hechten aan zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, een prettige werksfeer, die een prettig bedrijf zijn en een duidelijk visie over integriteit hebben en dit ook naleven hebben volgens Signum Interfocus de meeste kansen op succes.

Integriteit dient in alle facetten van de onderneming te worden opgenomen

Integriteit is geen onderwerp dat je er bij doet. Integriteit dient in alle facetten van de onderneming te worden opgenomen en te worden beleefd, van hoog tot laag. Dit begint bij de eindverantwoordelijke en de toezichthouders. Zij dienen het goede voorbeeld te zijn en te geven (Tone at the Top).

Een kennisvoorsprong

Openheid en transparantie betekent niet dat je al je businessproperty op straat hoeft te leggen. Slim ondernemen, gebruikmaken van kennis en het hebben van kennisvoorsprong moet, binnen de ethische kaders, vooral kunnen. Elke onderneming dient aan te geven wat in het kader van de continuïteit van de onderneming vertrouwelijk is en “wat er absoluut niet mag gebeuren”. Daarbij dienen ook imago en reputatie risico’s te worden meegenomen, evenals de digitale veiligheidsrisico’s, die niet meer weg te denken zijn uit welke organisatie dan ook.

Indien men dit in kaart heeft gebracht, kan men de daarbij passende maatregelen nemen en de organisatie daarvoor nader inrichten. Het kunnen maatregelen van organisatorische, bouwkundige en elektronische aard betreffen. Dit dient o.a. te worden vertaald naar het opstellen, implementeren, naleven en handhaven van passende beheersmaatregelen, in combinatie met de juiste en gewenste aspecten aangaande houding en gedrag van alle medewerkers, van hoog tot laag.

Integriteitschendingen en fraude dienen vroegtijdig te worden gesignaleerd en te worden aangepakt. Daarvoor zijn controlemechanismen en tools nodig. Het monitoren en aanspreken of een ieder zich nog aan de afspraken houdt is daarbij een wezenlijk issue. Men dient op diverse manieren de regels en de gewenste houding en het gewenste gedrag onder de aandacht te brengen en te houden om het onderwerp zodoende levend te houden. De organisatie zal daarbij een zelfregulerend systeem gaan ontwikkelen, waarbij mensen elkaar ook (durven) aan (te) spreken op houding en gedrag; “dat doen we hier niet.”

De volgende stap nemen

Een stap verder is een organisatie die op basis van het zogeheten Trust Rules opereert. Dit is een set van concepten en best practices om een betere balans te vinden tussen regels en vertrouwen, zodat men meer ruimte krijgt en de natuurlijke reflex om nieuwe regels te bedenken inruilt voor leiderschap op basis van vertrouwen. De trust rules bieden handvatten voor een vrij klimaat zowel binnen de organisatie als in samenwerking met partners en het ontstaan van een “moresprudentie”, de normen en waarden van een organisatie.

Volgens Signum Interfocus dient elke organisatie:

  1. zichzelf de vraag te stellen: wat mag er in het kader van continuïteit – integriteit – imago van de organisatie niet gebeuren;
  2. haar continuïteitsrisico´s te beschrijven en daarin imago- en reputatierisico´s alsmede de integriteit- en digitale veiligheidsrisico´s mee te nemen;
  3. de bij de continuïteitsrisico’s passende beheersmaatregelen en werkprocessen in te richten;
  4. zich uit te spreken over de gewenste houding en gedrag met bijbehorende ‘tone at the top’;
  5. zowel de beheersmaatregelen als zaken m.b.t. houding en gedrag periodiek te communiceren en levend te houden;
  6. beheersmaatregelen en componenten van houding en gedrag periodiek te monitoren;
  7. controleprocessen in te richten voor het vroegtijdig signaleren van integriteitsschendingen en fraude;
  8. integriteitsschendingen en fraude gedegen te onderzoeken, gevolgd door het nemen van passende maatregelen om de ongewenste situatie zo snel mogelijk op te heffen. Men dient vervolgens lering te trekken uit deze situatie, waarbij mogelijk aanpassingen dienen te gebeuren m.b.t. de beheersmaatregelen of op het gebied van houding en gedrag.

Wat heeft Signum Interfocus te bieden

Op alle hierboven genoemde aspecten kan Signum Interfocus met zijn Integraal Integriteit Programma (IIP) de klant van dienst zijn. Maar ook het aanbieden van een los programma, zoals een e-learning welke door de medewerkers zelf in vertrouwde omgeving gemaakt kan worden, behoort tot onze mogelijkheden.
Laat Integriteit de inspiratiebron zijn voor goed leiderschap en goede leiders!

Zaken doen met Signum Interfocus? Maar neemt u liever eerst de proef op de som? Gelijk heeft u. Vraag daarom ter kennismaking een gratis adviesgesprek aan. Het gesprek duurt ongeveer een ½ uur en we zullen naast kennismaken direct ook een aantal relevante zaken bespreken. Sparren?