Sigum Interfocus kijkt terug op een zeer geslaagde themasessie “Screenen” die afgelopen dinsdag 29 november is gehouden op het kasteel Cammingha te Bunnik. In een mooie, inspirerende omgeving kwamen zaken als het nut en noodzaak en de dilemma’s rondom het screenen van nieuw aan te stellen personeel maar ook het screenen van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners volop aan bod. Marcel Boekhorst benadrukte dat het screenen een onderdeel dient uit te maken van het grotere geheel: integriteitsmanagement.

Ide Ruijter name het onderdeel screenen van nieuw personeel voor zijn rekening. Hij gaf aan dat o.b.v. een functieprofiel het risicoprofiel dient te worden vastgesteld en aan de hand daarvan wordt een passende screening ingericht. Pre Employment Screening – Signum Interfocus Pre Employment Screening – Signum Interfocus Het screenen van kandidaten voor functies op executive niveau (bijv. toezichthouders, bestuurs- en directieleden en hoger management) vraagt extra tijd en verdieping als het gaat om het digitale onderzoek, het inwinnen van referenties en het voeren van een integriteit interview. Daarnaast stelt het zwaardere eisen aan de  gesprekspartner als het gaat om senioriteit in gesprekken met referenten en kandidaat. Kennis van de dynamiek van organisatieprocessen en beïnvloeding en beslissing op dit niveau is vereist. Executive Pre Employment Screening dient, volgens Ruijter, daarom te worden uitgevoerd door consultants op management- en directieniveau.

De middag werd afgesloten door Gert van Beek, die de nieuwe richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake screening uit de doeken deed. Doel van deze aangepaste richtlijnen is om sollicitanten te beschermen tegen overmatige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer tijdens een screening proces. Het te kiezen niveau van de screening dient hiermee proportioneel in balans te zijn. Verder maakte Van Beek duidelijk wat het voordeel is van het screenen van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners en de diverse vormen van Due Diligence onderzoek.

Tot slot werd het onderwerp liegen en leugenherkenning behandeld. Leuke, leerzame zaken kwamen aanbod. De wetenschap kent 6 soorten leugens en 23 (non) verbale leugenindicatoren. Aan de hand van diverse voorbeelden werden de deelnemers op een interactieve wijze meegenomen in de wereld van de leugenaar. Met maar 1 conclusie: “de waarheid is de veiligste leugen” (jiddisch spreekwoord).

Wilt u meer weten over het onderwerp screenen? Bezoek onze pagina: Pre Employment Screening